Villkor

Hundstunds standardvillkor för hundägare

 

- Tryck HÄR för att ladda ner som PDF

Hundstund villkor

Dessa villkor gäller mellan Hundstund Daglig Verksamhet i Lund och hundägaren. De gäller tillsammans med alla Hundstund hunddagisavtal.

Hundstund förbehåller sig rätten att med en månads varsel uppdatera och ändra sina standardvillkor, vid ändring meddelas hundägaren både muntligt och per mail.

Ingått avtal löper tills vidare och under första månaden gälle römsesidig rätt att med omedelbarverkan säga upp avtalet.

Uppsägning är enbart giltig om den görs skriftligt.Hundstund får lov att använda sig avbrukare från daglig verksamhet i samband med passning av hunden.

 

 

Tider och lämning

 

Entrén

Hunden lämnas över till Hundstunds ansvariga personal, ej hundskötare (se personal), vid lämning och det är personalen som lämnar hunden i boxen samt hämtar hunden i boxen vid hämtning. Hundägare får bara vistas i entrén om inget annat är överenskommet. Detta för att förhindra bråk mellan hundarna och för att det ger en trygghet till våra hundskötare.

 

Tider

 

Öppettider

Kl.07:30-18:00

Hämtning och lämning kan bara ske under tiderna listade nedan. Önskar du att kunna hämta och lämna vid andra tider så måste detta avtalas med Hundstund i förväg.

 

Avlämning

Kl.07:30-08:45

Hunden ska vara rastad när du lämnar över den till oss.

 

Avhämtning

kl.15:30-17:45

Om annan än ägaren ska hämta så måste detta meddelas. Ingen hund lämnas ut till annan person än den som är registrerad att hämta, vi kan komma att kräva uppvisande av ID-handling för att styrka identitet. Debitering sker vid försenad hämtning (se priser).

 

Semester och ledighet

Om hunden under en viss tid ej förväntas delta i verksamheten så ska detta meddelas till oss så tidigt

som möjligt så att vi hinner informera hundens hundskötare.

Givetvis kan ni även ha er hund på dagis under er semester!

Om ni ej vill ha er hund på dagis under er semester kommer vi be er fylla i en semesteranmälan vid sommar och jul då hundskötarna ofta planerar sin egen semester efter sin favorithund.

Det går inte att säga upp sitt avtal tillfälligt för semester eller längre frånvaro.

 

Helgdagar

Hundstund har stängt under röda dagar, helger och klämdagar.

Dagen före röd dag och dag före helgafton så har vi halvdag, då sker hämtning av hunden kl. 14:00-

14:45. Med helgafton avses: trettondagsafton, skärtorsdagen, påskafton, valborgsmässoafton,

pingstafton, midsommarafton, alla helgons afton, julafton och nyårsafton.

 

 

Priser

 

Dagisplats kostar 2500 kr inkl. moms per månad och betalas i förskott.

Inget prisavdrag medges om hunden inte vistas på Hundstund.

Vid utebliven betalning har Hundstund rätt att vägra ta emot hunden samt säga upp avtalet med

omedelbar verkan.

 

Försenad avhämtning

Vid försenad hämtning sker debitering enligt prislista.

Hämtning efter kl. 17:45 debiteras med 250 kr per tillfälle.

Hämtning efter kl. 18:30 debiteras med ytterligare 750 kr och ansvarig personal tar ansvar för din

hund till nästa påbörjade arbetsdag eller tills överenskommen upphämtning.

För varje dag hunden ej hämtas upp debiteras ytterligare 1000 kr.

Övergiven hund lämnas över till polisen om upphämtning inte har skett inom tre dagar.

 

 

Hundens hälsa, försäkring och olycka

 

Sjukdom och ohyra

För att hunden ska få vistas på Hundstund så måste den vara fullt frisk och fri från ohyra.

Av smittskyddsskäl så tar vi inte emot hundar som har kräkningar, diarré, feber eller nedsatt

allmäntillstånd. Om hunden uppvisar dessa symtom så ska hunden vara hemma och vara symtomfri i

minst 24 timmar, överenskommelse måste ske med Hundstund innan hunden får komma tillbaka till

dagis.

 

Sjukdom under vistelsen

Skulle hunden bli sjuk under sin vistelse på Hundstund så kommer den sättas separat från de andra

hundarna och vi kommer att ta kontakt med ägaren. Vi kommer även göra en bedömning om vi anser

att vård krävs och i så fall informera ägaren om detta.

Är situationen akut där omgående vård krävs så har Hundstund rätt att ta hunden till närmsta

veterinär. Hundägaren svarar för samtliga kostnader som uppkommit vid ett sådant veterinärbesök.

Hundstund är endast ansvarig eller ersättningsskyldig för eventuella uppkomna sjukdomar om det

om det kan påvisas komma på grund av bristfälligheter från Hundstunds sida.

 

Skadad hund

En skadad hund kan i särskilda fall få lov att vistas på Hundstund. Det är personalen som avgör om

detta går att hantera utifrån hundens bästa.

 

Mediciner

Om hunden ska medicineras så ska Hundstund informeras vad det är för preparat och varför.

Vid överenskommelse så kan Hundstund hjälpa till att medicinera hunden när den är på dagis.

 

Försäkring

Hunden skall vara veterinärvårdsförsäkrad.

En giltig kopia av försäkringsbrevet skall lämnas till Hundstund då hunden börjar på dagiset, vi ska

även ha in en ny giltig kopia varje år hunden går på dagiset som gäller för det aktuella året.

 

Vaccinering

Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka, parvo, hepatit, bordetella och parainfluensa och ska

därför vara vaccinerad med Nobivac KC, ej äldre än 1 år, och Nobivac DHPPI, ej äldre än 3 år med

Nobivac PI för mellanvarande år.

En giltig kopia av vaccinationsintyget ska lämnas till Hundstund då hunden börjar på dagiset, vi ska

även ha in en ny giltig kopia varje år hunden går på dagiset som gäller för det aktuella året.

 

Olycka

Om hunden skadas under vistelsen på Hundstund kommer vi att ta kontakt med ägaren och

informera om vi anser att någon form av vård krävs. Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall ta

hunden till veterinär. Hundägaren svarar för samtliga kostnader som uppkommit vid ett sådant

veterinärbesök.

Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på Hundstund är Hundstund skyldig att ersätta

uppkomna kostnader och skador endast om det visar sig att skadan vållats av bristfälligheter i lokaler,

bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från dagisets sida. Ersättning utgår i sådant fall bara med

belopp som inte täcks av hundens försäkring. Om det skulle visa sig att hunden inte är försäkrad trots

uppvisande av försäkringsbrev så står ägaren för alla kostnader relaterade till olyckan.

Hundägaren svarar enligt lag för alla kostnader som hunden framkallar hos tredje man. Hundstund

svarar gentemot hundägaren för alla skador hos tredje man som vållas av Hundstund och dess

hundskötare. Hundstund skall omedelbart underrätta hundägaren om tredje man begär skadestånd.

 

 

Personal

 

Hundskötare

Hundstund får lov att använda sig av brukare från daglig verksamhet i samband med passning av hunden, dock alltid tillsammans med ansvarig personal. Dessa människor är de som vi kallar för hundskötare. Dessa människor har olika funktionsnedsättningar och det är efter deras behov som vi bygger verksamheten och väljer hundar.

 

Ansvarig personal

Ansvarig personal ser till att hundskötarna tar hand omhundenväl,ger den en massa respekt och kärlek. Till ansvarig personal räknas hunddagisföreståndare, föreståndare, handledare och djurvårdare.

 

Hundskötarnas dagliga uppgifter

Det är hundskötarna som tar hand om hunden under dagen med hjälp avansvarig personal. Hundskötarna får en så kallad ”Månadshund” där de tar hand om samma hund under hela månaden. De utför tre uppgifter med hunden.

1:Promenad – Hundskötaren går med hunden i vanligt koppel eller midjebälte. Vi går uppdelade i grupper med ca 1-4 hundskötare och minst 1 ansvarig personal per grupp. Grupperna utformas efter hundskötarnas förmåga.

2: Pälsvård – Hundskötaren borstar hunden på ryggen med borstar avsedd för hundens päls. Pälsvården sker på riktiga pälsvårdsbord där hunden kan spännas fast så att den inte kan trilla ner. Det är personal som tar upp hunden på bordet med hjälp av en ramp.

3: Träning – Hundskötaren tränar hunden minst en gång i veckan, svårighetsgrad varierar efterhundskötaren. Vi använder oss endast av positiv förstärkning.

 

 

 

Hunden på Hundstund

 

Hundens tillhörigheter

Hundägaren ansvarar för att hunden har med sig: Filt som hunden kan sova på, sele och regnjacka

som är lätt att sätta på hunden.

Hundstund använder egna koppel vid rastning av hunden.

Hundstund tillhandahåller en förvaringsbox där du som ägare kan förvara hundens privata koppel,

täcke m.m.

 

Utfodring

Utfodring av hunden sker endast vid särskild överenskommelse.

 

Sociala krav på hunden

Hunden ska fungera i grupp med andra hundar, både löst och i koppel.

Hunden ska vara lugn och avslappnad både inomhus och utomhus.

Hunden ska fungera i samtliga dagliga uppgifter med hundskötarna (se personal).

Visar hunden aggressivt beteende, exempelvis biter andra hundar eller personer så har Hundstund

rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

Övriga krav på hunden

Hundstund tar enbart emot kastrerade hundar.

Hundstund tar enbart emot hundar som hunnit fylla 18 månader.

Hundstund tar enbart emot hundar som avtalsskrivande ägare har ägt i minst 6 månader.

 

Första tiden och ingått avtal på Hundstund

 

Provdagar

När en ny hund testas för eventuell inskrivning så får den tre sammanhängande testdagar där

ansvarig personal testar hunden i olika vardagliga situationer för att se om hunden har potential för

att vara på Hundstund.

Hundstund kan välja att avsluta provdagarna även om alla tre inte har använts.

Klarar hunden provdagarna så kan avtals skrivas och första månaden räknas som en provmånad.

Provdagarna är gratis.

 

Provmånad

Under första månaden av avtalet så har hunden en så kallad provmånad, under provmånaden gäller

ömsesidig rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Under provmånaden bedömer ansvarig personal om hunden har svårigheter att anpassa sig till

hundgruppen och/eller hundskötarna.

Skulle provmånaden avbrytas så behöver ägaren bara betala för de dagar hunden har vistats på

Hundstund.

Klarar hunden provmånaden så fortsätter avtalet tills vidare.

 

Uppsägning av avtalet

Hundstund erbjuder en månads uppsägning om inget annat avtalas med ägaren.

Uppsägning är enbart giltig om den görs skriftligt.

 

Copyright © Hundstund All Rights Reserved - Varumärket Hundstund är en del av Brokamp Development EF